* 04.10.2015


Spezial-Zuchtschau Hukvaldy, 21.04.2018
Offene Klasse- V2, res. CACK