* 20.12.2015


Spezial-Zuchtschau Křenice, 14.05.2016
Babyklasse - VV2Yara-Yudith + Yoschi