* 12.02.2001
výborný

Zkouška - ZOP
Zkouška chovnosti - povaha 6
RTG spondyloza - 0
RTG DKK - 0


majitel: Jan Pickenhan, Karlovy Vary
harryzungeltu.sweb.cz