* 15.12.2005
3x res. CAC
res. CACIB

Zkouška chovnosti - povaha 7
RTG spondyloza - 1
RTG DKK - 0/0


majitel: Ing. Jiří Král, Votice

fotoalbum 4.

fotoalbum 3.

fotoalbum 2.

fotoalbum 1.