* 14.12.2017
Zkouška chovnosti - povaha 5
RTG spondyloza - 0
HD - B
fotoalbum 3.

fotoalbum 2.

fotoalbum 1.